Terug

Contributie


Contributies seizoen 2021-2022

De contributie voor het jaar 2021-2022 is als volgt opgebouwd. De contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de ALV van 15 april 2021. Start je later in het seizoen, dan wordt de contributie pro-rato (half jaar = halve contributie) berekend.

Corona besluit: Met ingang van 1 mei 2020 is besloten dat om Hockey in Vathorst en omgeving te stimuleren, inschrijfkosten (€15) en entreegeld (€25) bij aanmelden vanaf 15 mei 2020 komen te vervallen.

Algemene kosten bij inschrijving
Bedrag
Inschrijfkosten € 0,00
Entreegeld vereniging (éénmalig)
€ 0,00


Categorie
Bedrag
Funkeys
€ 125,00
Benjamins
€ 150,00
F-jeugd
€ 225,00
E-jeugd
€ 300,00
D-jeugd € 330,00
C-jeugd € 330,00
B-jeugd € 330,00
A-jeugd
€ 330,00
Senioren tot 22 jaar (op 01/10**) € 300,00
Senioren € 330,00
Trimhockey € 200,00
Trainingslid senioren € 240,00
Trainingslid A/B/C/D/E/F-jeugd 80% contributie
Zaalhockey* € 85,00-€ 120,00
Niet spelend lid € 75,00

*) de kosten van zaalhockey zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals zaalhuur, beschikbaarheid zalen, aantal trainingen e.d.
**) Een lid is een senior-lid voor het seizoen, als het lid op de peildatum 1 oktober de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.

De contributie wordt pas geïnd als je bent/je kind is ingedeeld.

Hieronder vind je aanvullende informatie over:

• Gezinskorting
• Studentenkorting
• Restitutie kosten kennismakingscursus
• Lid worden tijdens lopend seizoen
• Restitutie regeling
• Toeslagen Selectieteams
• Innen van de contributie en Incasso
• Factuurgegevens
• Opzeggen lidmaatschap


GEZINSKORTING


Aantal leden per gezin
Korting per gezin
1
Geen
2
€ 7,50
3
€ 22,50
4
€ 42,50
5 € 62,50
6 € 82,50
7 € 102,50


Voorwaarden gezinskorting
Het aantal leden dat in aanmerking komt voor de korting wordt bepaald door spelende leden, trimleden en niet-spelende leden die allen contributie betalen. Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen. De gezinskorting wordt bij de start van het seizoen vastgesteld, verrekend met 1x gezinslid en kan daarna niet meer verrekend worden.


STUDENTENKORTING


MBO, HBO en WO Studenten tot en met 24 jaar kunnen op vertoon van een kopie collegekaart een korting krijgen op de contributie. Je moet het bewijs van inschrijving uiterlijk in september overhandigen via [email protected] Zie de tabel hoeveel deze korting is en welk bedrag je aan contributie moet betalen. De korting geldt niet als je trimlid bent.


RESTITUTIE CURSUS en TRIMLEDEN


We organiseren 1 of 2 keer per jaar een hockeycursus. De kosten hiervan zijn hierboven genoemd. Als je direct na de cursus trimlid wordt, geldt dat de kosten van de trimcursus in mindering worden gebracht op de te betalen contributie van hetzelfde seizoen.


LID WORDEN TIJDENS HET SEIZOEN


De bovengenoemde contributiebedragen hebben betrekking op een heel seizoen. Bij het lid worden tijdens het hockeyseizoen wordt pro-rato de contributie die betaald moet worden aangepast. Dit gaat volgens onderstaande tabel. Er wordt uitgegaan van het moment van inschrijving in de ledenadministratie. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd.

Inschrijving op of na:

- 15 oktober 80 %
- 15 december 60 %
- 15 maart 40 %
- 15 april 30 %

Het combineren van verschillende kortingen is niet mogelijk.


RESTITUTIE REGELING


In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaat iemand niet van de verplichting tot het betalen van contributie en geven geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie. In bijzondere gevallen kan er overleg plaatsvinden met de penningmeester en de ledenadministratie van de vereniging. Verzoeken tot restitutie graag via het mailadres: [email protected] Indien er in bijzondere gevallen wordt besloten tot restitutie over te gaan, dan worden de volgende regels gehanteerd:

• Indien aangevraagd vóór 1 december: 50% minus de vaste kosten (KNHB, verzekering en administratiekosten).
• Indien aangevraagd vóór 1 maart: 25% minus de vaste kosten (KNHB, verzekering en administratiekosten).
• Eventuele entreegelden of administratiekosten worden niet gerestitueerd.


TOESLAGEN SELECTIETEAMS


De volgende teams zijn voor seizoen 2021-2022 de Selectieteams.

D1, D2, MA1, MB1, MB2, MC1, MC2, MD1, MD2, H1, H2, JA1, JB1, JC1, JD1

Voor spelers in een selectieteam geldt een jaarlijkse toeslag op de contributie, die voor het seizoen 2021-2022 is vastgesteld op € 90 per speler.

Zaalhockey toeslag zal in samenspraak met de zaalhockey commissie worden vastgesteld.

De selectiehockeytoeslag is een toeslag op de contributie aan de vereniging, waarvoor de vereniging selectiehockey faciliteert.

De vereniging probeert zoveel mogelijk gediplomeerde trainers en coaches in te zetten voor de selectieteams. Deze worden begeleid door de hoofdtrainers van onze vereniging. Selectiehockey vereist andere faciliteiten van onze vereniging, te denken valt aan trainingsmaterialen, en in de (hopelijk nabije) toekomst watervelden op de nieuwe locatie. De selectiehockeytoeslag dient ook om zulke kosten in het huidige seizoen te dekken, en daarbuiten om budget te reserveren voor toekomstige investeringen.


INNEN CONTRIBUTIE EN INCASSO


HC Eemvallei is een samenwerking aangegaan met Mollie die de inning van de contributie faciliteert. Mollie stuurt namens de HC Eemvallei betaalverzoeken naar de leden. Die worden verstuurd per email, SMS of post. De leden kunnen dan bij dat verzoek aangeven of ze in 1 keer of in termijnen willen betalen. De betaling kan via incasso of direct via iDEAL.

De vereniging streeft er naar de reguliere contributie voor een seizoen in één termijn te incasseren/betaald te krijgen. Net als voorgaande jaren, kan de contributie ook in vier termijnen worden voldaan.

De data waarop geïncasseerd zal worden zijn:

• 1 september (1e termijn of betaling totale contributie in één keer);
• 1 november (2e termijn);
• 1 februari (3e termijn);
• 1 april (4e termijn).

De contributiefactuur wordt begin september door Mollie naar het ouder/factuur e-mailadres verstuurd, dat als tweede bij het lid vermeld staat.

Deze aanmaningskosten zullen eveneens in rekening worden gebracht indien de automatische incasso niet heeft kunnen plaatsvinden bijvoorbeeld in verband met onvoldoende saldo op moment van incasso.

> 30 dagen na factuurdatum €10,00
> 60 dagen na factuurdatum €15,00
> 90 dagen na factuurdatum €25,00

Let op, wanneer een lid ook na een aanmaning in gebreke blijft, wordt de inning uit handen gegeven aan een incassobureau. Het speelrecht van het betreffende lid wordt opgeschort totdat de contributie en de gemaakte kosten volledig betaald zijn.


FACTUURGEGEVENS


De factuurgegevens zijn via Mijn Eemvallei (op de website) ook zelf in te zien. Ga naar Ik, Mijn Facturen voor het overzicht. Vanaf die pagina kunnen facturen naar het eigen e-mailadres worden verstuurd.

Het bankrekeningnummer voor de contributie is NL60 RABO 0186 732 899OPZEGGEN LIDMAATSCHAP


LET OP! Indien er géén schriftelijke opzegging voor 1 mei is ontvangen wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Afmelden kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie naar De Hilder 1, 3823 VW Amersfoort of [email protected] Dit bij voorkeur onder vermelding van de reden. Je ontvangt van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

Heb je binnen 2 weken na je afmelding of voor 1 mei geen bevestiging ontvangen neem dan contact op met de ledenadministratie. Zonder ontvangstbevestiging is je afmelding niet compleet.

Afmeldingen op andere wijze of bij andere personen (trainers, team managers) worden als nietig beschouwd.

Indien men verzuimt om tijdig op te zeggen, verplicht men zich tot het betalen van de contributie voor een volledig jaar van het komende seizoen. In afwijking op deze regel is het navolgend sanctiebeleid (coulance regeling) van regel:
- opzeggen tussen 1 mei en 1 juni: €100,-
- opzeggen tussen 1 juni en 1 juli: €165,-
- opzeggen later: de volledig geldende contributie

Doe jij dit jaar examen of vindt er een andere life event plaats en weet je nog niet of je daarom nog niet of je lid blijft? Neem dan voor de deadline van 1 mei contact op met de ledenadministratie.

Bij opzeggingen tijdens het seizoen vindt geen restitutie plaats. Voor opzeggen en overige vragen/contact, stuur een e-mail naar [email protected]

Geef tijdig wijzigingen door. Het lid of haar/zijn verzorger is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de persoons- en/of bankgegevens. Wijzigingen kunnen via LISA worden doorgegeven. Wijzigingen in IBAN en woonadres kunnen per e-mail doorgegeven worden aan: [email protected]